Ofertę dotyczącą przeglądów budowlanych kierujemy do właścicieli i zarządców nieruchomości, na których zgodnie z Ustawą Prawo budowlane, ciąży obowiązek poddawania budynku okresowym przeglądom i kontrolom stanu technicznego.

W ramach usługi wykonujemy przeglądy budowlane półroczne, roczne oraz pięcioletnie.

Podczas wykonywania przeglądów budowlanych oceniamy stan:

  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
  • instalacji gazowych
  • przewodów kominowych
  • instalacji elektrycznej i piorunochronnej

Po wykonanej okresowej kontroli sporządzamy protokół określający:

  • stan techniczny elementów budynku które zostały objęte kontrolą,
  • stopień zużycia lub uszkodzenia elementów,
  • zakres zalecanych robót remontowych i kolejność ich wykonywania,
  • metody i środki użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działania wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników,
  • zakres niewykonanych, zalecanych robót remontowych zawartych w protokołach z poprzednich kontroli.

Pomagamy właścicielom i zarządcom utrzymywać wymagany stan techniczny budynku oraz użytkować nieruchomości zgodnie z określonymi w Ustawie zasadami.